Jana Gana Mana

Jana gana mana adhinayaka, jaya he
c d e e e e e e e e e d e f

Bharata bhagya vidhata
e e e d d d b d c

Punjab Sindhu Gujarata Maratha
c c g g g g g g g g g g/a f

Dravida Utkala Banga
f f f f f e d d f e

Vindhya Himachala Yamuna Ganga
e e d e e d e g g a f f

Uchchala Jaladhi taranga
e e e e e d d b d c

Tava shubha name jage
c d e e e e d f

Tava shubha ashish maange
e f g g g f e d f e

Gahe tava jaya gatha
f e e e d d b d c

Jana gana mangala dayaka jaya he
c c g g g g e g g g g g a

Bharata bhagya vidhata
f f f f f e d f e

Jaya he, jaya he, jaya he
e g c b a b a g a

Jaya jaya jaya, jaya he
c c d d e e d e f